Sylaby přednášek od Petroše, vše v pdf:

Vlastnosti hornin a horského masívu.  (5,5Mb)

Stav horského masívu neovlivněného hornickou činností.

Dimenzování porubní výztuže.

Geomechanický monitoring.

 

I

 

Otázky z předmětu

HORNICKÁ GEOMECHANIKA

(obor hornické inženýrství)

 

1.      Charakteristika geostatického a původního napěťodeformačního stavu horského masivu.

2.      Vysvětlení vzniku tlakových oblastí v okolí dlouhých důlních děl.

3.      Hypotézy stanovení zatížení dlouhých důlních děl.

4.      Činitelé ovlivňující skutečnou tlakovou oblast kolem dlouhých důlních děl.

5.      Příčiny zvedání počvy v dlouhých důlních dílech.

6.      Metody dimenzování pilířů.

7.      Vysvětlení deformačních poměrů nadloží s nízkou pevností v oblasti za postupujícím stěnovým porubem  při dobývání na zával.

8.      Vysvětlení deformačních poměrů pevného nadloží v oblasti za postupujícím stěnovým porubem.

9.      Klasifikace efektivního nadloží a podloží z výsledků vrtného průzkumu.

10.  Klasifikace průvodních hornin podle průběhu konvergence.

11.  Klasifikace horského masivu RMR a SMR systémem.

12.  Výpočet zatížení porubní výztuže v plochém uložení.

13.  Stanovení potřebného odporu výztuže v podmínkách s nebezpečím ujíždění vrstev.

14.  Vlivy působící na sílu a průběh patkových tlaků před stěnovým porubem.

15.  Činitelé ovlivňující deformační poměry v porubu.

16.  Činitelé ovlivňující vznik důlních otřesů.

17.  Metody regionální prognózy vzniku důlních otřesů.

18.  Metody místní a průběžné prognózy důlních otřesů.

19.  Činitelé ovlivňující vznik průtrží plynů a hornin.

20.  Metody prognózy průtrží plynů a hornin.

21.  Průběh uvolňování důlních plynů při dobývání v závislosti na tlakových a deformačních poměrech v okolí stěnových porubů.

22.  Stlačitelnost základky – problematika stanovení, možnost ovlivnění.

23.  Průběh stlačování základky ve vyrubaném prostoru.

24.  Matematické modelování.

25.  Modelování ekvivalentními materiály.

26.  Fotoelasticimetrické modelování.

27.  Možnost sledování napětí v horském masivu.

28.  Měření deformací v důlních dílech a jejich okolí.

29.  Měření dynamometrie.

30.  Měření únosnosti počvy.

31.  Geomechanický monitoring.

 

 

Ostrava, leden 2004                                                                      Prof.Ing Vladimír Petroš, CSc

 

 

 

.